Η ακίνητη περιουσία σας σημαίνει πολλά για σας. Είναι το σπίτι που αποκτήσατε με θυσίες. Είναι τα γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Είναι άλλα κτίρια που βρίσκονται στην κατοχή σας και σας εξασφαλίζουν εισόδημα. Είναι το νοικοκυριό ή ο επαγγελματικός εξοπλισμός που βρίσκεται μέσα στα ακίνητά σας.
Με την Ασφάλιση Περιουσίας φροντίζετε για την προστασία των ακινήτων σας και του περιεχομένου τους απέναντι σε μια σειρά από κινδύνους, όπως πυρκαγιά, κλοπή, σεισμός, πλημμύρα και άλλες φυσικές καταστροφές.
Ασφάλιση Πυρός και συναφείς κίνδυνοι
Βασικότερη (και παλαιότερη) μορφή της ασφάλισης περιουσίας αποτελεί η ασφάλιση πυρός, η οποία προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη της περιουσίας σας για οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από πυρκαγιά.
Καλύπτει τη βλάβη της περιουσίας σας από πυρκαγιά, καθώς επίσης και την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν κατά τη διάγνωση, αποτροπή ή περιστολή της πυρκαγιάς, όπως τα έξοδα κατάσβεσης και κατεδάφισης.
Εκτός από την κάλυψη του κινδύνου της πυρκαγιάς, άλλοι σχετικοί με την περιουσία σας κίνδυνοι, οι οποίοι μπορούν να καλυφθούν με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσίας είναι οι εξής:
Έκρηξη (εσωτερική ή εξωτερική) ή άλλα παρεμφερή συμβάντα
Φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, σεισμός)
Κλοπή*
Τρομοκρατικές ενέργειες ή κοινωνική αναταραχή*
Διαρροή σωληνώσεων, δηλαδή αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε το νερό στο ακίνητο (κτίριο και περιεχόμενο), τα έξοδα του υδραυλικού που επισκεύασε τη ζημιά κτλ
Ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από καλυπτόμενο κίνδυνο
Έξοδα μεταστέγασης σε περίπτωση ζημιάς
Αστική ευθύνη πυρκαγιάς και νερών (αν προξενηθούν ζημιές σε όμορη ιδιοκτησία)
Απώλεια κερδών / εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης
Επιπλέον, προσφέρεται και εξασφάλιση των ενοικίων που λαμβάνετε σε περίπτωση ζημιάς στο ακίνητο που εκμισθώνετε.
Τεχνικές Ασφαλίσεις
Στον Κλάδο Περιουσίας περιλαμβάνονται και οι λεγόμενες τεχνικές ασφαλίσεις. Με τα συμβόλαια αυτά ασφαλίζονται μεγάλα ή μικρά τεχνικά έργα υποδομής (π.χ. οδικοί άξονες, σιδηροδρομικά έργα, υδραυλικά έργα, ενεργειακά έργα και εγκαταστάσεις κ.λπ.), δημόσια, ιδιωτικά ή /και συγχρηματοδοτούμενα, που εκτελούνται και λειτουργούν κάτω από μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης, σε οποιαδήποτε φάση βρίσκονται (κατασκευή/ανέγερση ή λειτουργία).
Τα ασφαλιστήρια Τεχνικών Ασφαλίσεων προσφέρουν κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου. Έτσι παρέχουν την ευρύτερη δυνατή προστασία και είναι πιο εύκολο να προσδιοριστεί εάν κάποιος κίνδυνος είναι καλυπτόμενος ή μη.
Συγκεκριμένα καλύπτονται:
δομικές μηχανές εργοληπτριών εταιριών
έργα υποδομής πολιτικού μηχανικού αποπερατωμένα ή εν λειτουργία
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων κάθε τύπου
μονάδες παραγωγής ενέργειας κάθε μορφής (Υδροηλεκτρικά φράγματα, Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταϊκά Πάρκα κ.ά.)
ηλεκτρονικός εξοπλισμός (εξοπλισμός πληροφορικής, ιατρικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ά.)
μηχανική βλάβη ψυκτικών θαλάμων και αλλοίωση των εμπορευμάτων που φυλάσσονται μέσα σε αυτούς σαν απόρροια μηχανικής βλάβης τους
Σημειώνεται ότι ο κλάδος Τεχνικών ασφαλίσεων παρέχει τη δυνατότητα στον εκάστοτε ασφαλισμένο να καλύψει και την απώλεια κέρδους που προκύπτει για την ασφαλισμένη επιχείρηση σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου κίνδυνου.
Μάθετε Περισσότερα
– Έκδοση CEA για την αλλαγή του κλίματος και τις φυσικές καταστροφής
Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Pin It on Pinterest

Share This