Με λιγότερα κέρδη έναντι των οφειλών, μπορούν να επιλεγούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Έως 120 δόσεις η αποπληρωμή των χρεών για τους ιδιώτες πιστωτές. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ποιοι αποκλείονται.

Πιο φιλική καθίσταται πλέον η ρύθμιση των οφειλών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού (ν. 4469/2017), που χρωστούν έως 300.000 ευρώ και οι οποίοι πλέον μπορούν να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας (fast track).

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 61654/2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2324/14-6- 2019) των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας και Οικονομικών, η οποία επεκτείνει τα όρια της αυτοματοποιημένης διαδικασίαw διευθέτησης οφειλών από τις 50.000 ευρώ που ίσχυε στις 300.000 ευρώ, επέρχεται μία σημαντική βελτίωση στα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να κρίνονται επιλέξιμοι με λιγότερα κέρδη από ό,τι σήμερα προβλέπεται.

Βάσει της συγκεκριμένης ΚΥΑ, για να κριθεί ένας οφειλέτης επιλέξιμος, ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση προστίμων και προσαυξήσεων, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, θα πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα αντί του σημερινού ισχύοντος κριτηρίου, όπου ο λόγος θα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του οκτώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την υπαγωγή στην απλοποιημένη διαδικασία διαγράφεται το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση, ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Με την επέκταση των ορίων της απλοποιημένης διαδικασίας, θεωρείται ως δεδομένο ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία ρύθμισης οφειλών για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που σήμερα είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν χωρίς να είναι απαραίτητο τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές.

Διευκρινίζεται ότι η επέκταση αφορά και τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο στο οποίο αυτές βρίσκονται.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Όπως ισχύει και σήμερα, προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε 2 από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και όπως προαναφέρθηκε, o λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των προστίμων και των προσαυξήσεων, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα (10).

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση των εξής ποσών:

α) του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και

β) του μέσου όρου των δύο πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις τελευταίες χρήσεις.

Μέριμνα για τους ομόρρυθμους

Στην εν λόγω ΚΥΑ, υπάρχει και ειδική μέριμνα και συγκεκριμένα κριτήρια για τους ομόρρυθμους επιχειρηματίες, κάτι που δεν προβλεπόταν στο παρελθόν.

Όπως αναφέρεται, αν η αίτηση έχει υποβληθεί από ομόρρυθμο εταίρο, ο οποίος δεν έχει παράλληλα και ατομική επιχείρηση ή την ιδιότητα του επιτηδευματία, προκειμένου αυτός να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν.4469/17 στο πρόσωπο της εταιρείας και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών της αίτησης, μετά την αφαίρεση προστίμων και προσαυξήσεων, προς τον μέσο όρο των πραγματικών ατομικών του εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών πριν από την υποβολή της αίτησης να είναι ίσος ή μικρότερος από 10.

Περισσότερες δόσεις για τους ιδιώτες πιστωτές

Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ ορίζεται ως ανώτατος αριθμός δόσεων οι 120 για οφειλές προς όλους τους πιστωτές, θεσμικούς και ιδιώτες (προμηθευτές κ.ο.κ), με μόνη εξαίρεση τις οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας, για τις οποίες οι δόσεις δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις 6. Σημειώνεται ότι έως σήμερα, ο μέγιστος αριθμός δόσεων προς τους ιδιώτες πιστωτές, δεν μπορούσε να υπερβαίνει τις 24.

Οι κόφτες

Η αύξηση των ορίων για την αυτοματοποιημένη διαδικασία επηρεάζει και τους κόφτες, προκειμένου να μη γίνεται κατάχρηση του νόμου από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών με την αυτοματοποιημένη διαδικασία εφόσον:

α) η προς ρύθμιση οφειλή είναι έως 50.000 ευρώ και η συνολική περιουσία του οφειλέτη υπερβαίνει το 25πλάσιο αυτής,

β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ αλλά όχι τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το 20πλάσιο αυτής όσο και το 1.250.000 ευρώ,

ή

γ) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το 15πλάσιο αυτής όσο και τα 4.000.000 ευρώ.

Pin It on Pinterest

Share This